Právna doložka a Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Prečítajte si, prosím, veľmi pozorne podmienky uvedené nižšie (ďalej tiež „Podmienky“). Podmienky upravujú spôsob využitia našich služieb a tvoria obsah zmluvy o používaní služieb portálu a mobilnej aplikácie GEOFUN medzi vami a prevádzkovateľom tejto služby, ktorým je spoločnosť GEOFUN, s.r.o., so sídlom U stadionu 6, Svitavy, PSČ 568 02, IČO 03389715, zapísaná Krajským súdom v Hradci Králové, vložka C/34012 (ďalej tiež „Prevádzkovateľ“). Svojím prístupom a využitím služieb nižšie súhlasíte so všetkými podmienkami. Tieto podmienky je možné prezerať a tlačiť kedykoľvek prostredníctvom stránky „Právna doložka“ odkazovanej v dolnej časti našich webových stránok www.geofun.sk a zobraziteľnej v mobilných aplikáciách GEOFUN.

1.2. Akceptácia podmienok vzniká registráciou do služieb GEOFUN a/alebo používaním portálu či mobilnej aplikácie GEOFUN, čím vzniká zmluva o používaní služieb GEOFUN medzi vami (Používateľom) a Prevádzkovateľom.

1.3. Registrácia účtu. Za účelom užívania služieb je odporúčané, aby si užívateľ vytvoril GEOFUN účet (dostupný na doménach geofun.cz, geofun.info, geofun.pl, geofun.sk) a poskytol užívateľské informácie. Bez registrácie nie je užívanie služieb plnohodnotné. Užívateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho hesla k účtu. Užívateľ je ďalej zodpovedný za vedenie účtu, aktualizáciu dát a pre všetky činnosti, ktoré sa súvisia s účtom a užívaním služieb.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje prostredníctvom spracovateľa, ktorým je spoločnosť World Media Partners, so sídlom Táboritská 23, 130 00 Praha 3, IČO 26208075 (ďalej len "Spracovateľ"). Spracovateľ je majiteľom a prevádzkovateľom informačného systému CZeCOT (viac informácií na www.czecot.info). Spracovateľ je na základe zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje užívateľov v rozsahu a spôsobom upraveným v týchto podmienkach. Spracovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté užívateľovi za účelom ich využitia pre všetky portály prevádzkované Spracovateľom alebo technicky zabezpečovanej Spracovateľom.

1.4. Webové stránky a mobilné aplikácie vrátane všetkých súvisiacich softvérov, obsahu produktov a údajov budú predložené v tejto dohode jednoducho ako naše „služby“. „Obsah“ je potrebné chápať v širšom kontexte, zahŕňa okrem iného text, obrázky, kód, príspevky vo fóre, podrobnosti účtu, e-maily, hudbu a audiovizuálne materiály. Odkazy na „GEOFUN, s.r.o.“ alebo „my“ zahŕňa GEOFUN, s.r.o., konateľa, zástupcu, zamestnanca, dodávateľa a nadobúdateľa. Táto dohoda sa vzťahuje na „vy“ ako človeka pristupujúceho alebo využívajúceho naše služby, či už ste autorizovaný, alebo neautorizovaný používateľ alebo oprávnený z našich služieb v rámci tejto alebo predchádzajúcej dohody s nami.

1.5. GEOFUN je mobilná aplikácia pre smartfóny s operačnými systémami Android a iOS, ktorá sprevádza zábavnou a súťažnou formou návštevníkov po zaujímavých miestach v regióne. Ide o geolokačnú zábavnú hru novej generácie, v rámci ktorej je možné plniť i rôzne úlohy, ktoré sprievodca počas hry oznamuje. Bližší popis služby GEOFUN je uvedený na portáli www.geofun.sk.

1.6. Neplnoleté osoby. Pokiaľ ste mladší ako 15 rokov, môžete používať naše služby iba so súhlasom rodičov alebo zákonného zástupcu, ktorí súhlasia s tým, aby ste boli viazaní touto zmluvou.

1.7. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek bez dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť rozsah služieb GEOFUN, ďalej je oprávnený kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zrušiť registráciu používateľa a teda ukončiť zmluvu o používaní služieb.

1.8. Základný rozsah služieb je k dispozícii používateľom bezplatne. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne vymedziť rozsah služieb, ktoré sú spoplatnené, a to odkazom na cenník služieb, ktorý bude definovať rozsah spoplatnených služieb a výšku cien za ich používanie.

1.9. Kontaktné informácie. Pre ​​viac informácií o našej spoločnosti a o tom, ako nás kontaktovať, navštívte naše kontakty na stránkach.

2. Ochrana osobných údajov a iných informácií uvedených v rámci používania služby GEOFUN

2.1. Prevádzkovateľ rešpektuje zásady ochrany osobných údajov a pri spracovaní osobných údajov postupuje podľa zákona č. 121 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2.2. Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje a iné informácie spôsobom a v rozsahu ďalej uvedenom v tejto časti Podmienok. Prevádzkovateľ nezbiera akékoľvek citlivé údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Vzhľadom na účel služby GEOFUN, ktorým je okrem iného služba sociálnej siete, môže dôjsť k spracovaniu a nakladaniu s osobnými údajmi, ako je ďalej uvedené.

2.3. Osobné údaje. Prijímame a ukladáme informácie, ktoré môžu byť osobnými údajmi a ktoré nám poskytnete pri interakcii s našimi službami alebo akýmkoľvek iným spôsobom, napríklad:

2.3.1. meno a priezvisko, dátum narodenia

2.3.1. e-mailovú adresu pri registrácii účtu

2.3.1. adresu, telefónne číslo a profilové foto pri doplnení údajov vo vašom účte

2.4. Ostatné informácie automaticky zozbierané pri využívaní našich služieb, automaticky prijímame a zaznamenávame informácie z prehľadávača alebo mobilného zariadenia vrátane:

2.4.1. vaša poloha (aplikácia zhromažďuje údaje o polohe, aj keď je aplikácia neaktívna)

2.4.2. jedinečný identifikátor vášho mobilného zariadenia, vaša IP adresa

2.4.3. čas a dátum prístupu

2.4.4. identifikácia používateľa

2.4.5. súbory (audio, video), texty, odpovede na otázky zaznamenané pri využívaní služby

2.4.6. cookie informácie

2.4.7. Požadované stránky

2.4.8. Informácie a obsah, ktoré poskytnete prostredníctvom diskusných fór, sociálnych sietí alebo e-mailom a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať

2.5. Ostatné informácie uvedené v ods. 2.4. sú spracované v režime nakladania s osobnými údajmi.

2.6. Prevádzkovateľ je oprávnený použiť vaše osobné údaje a ostatné informácie zhromaždené v súvislosti s našimi službami:

2.6.1. na účely, pre ktoré ste nám dali súhlas v rámci registrácie;

2.6.2. pre naše interné obchodné účely, napríklad analýzu využitia našich služieb prostredníctvom Google Analytics, prieskum trhu a optimalizáciu webových stránok a mobilných aplikácií, ďalej pre komunikáciu o nových produktoch a službách;

2.6.3. na účely používania služby GEOFUN;

2.6.4. pre informovanie o zmenách v našich službách, o zmenách v podmienkach použitia našich služieb a v iných typoch komunikácie;

2.6.5. na účely prihlásenia a užívanie služby, zdieľanie obsahu a informácií, overenie identity používateľa.

2.6.6. Počas trvania zmluvy o používaní služieb a počas 3 rokov od jej ukončenia súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.

2.7. Zdieľanie osobných údajov a ostatných informácií. S výnimkou prípadov uvedených nižšie nezdieľame ani nepredávame osobné údaje. Zdieľame vaše osobné údaje takto:

2.7.1. Ostatným používateľom. Môžeme zverejniť osobné údaje osôb, ktorí využívajú naše služby vo vašom verejnom profile, pokiaľ sa k tejto službe prihlásite. Môžeme zverejniť osobné údaje a obsah vo verejnom príspevku, ako je napríklad účasť v diskusných fórach.

2.7.2. Obchodným partnerom. Všetky informácie z vášho verejného profilu alebo komunikačného protokolu (vrátane fotografií) budú prístupné obchodným partnerom prostredníctvom rozhrania API, ktorí ho využívajú na rozvoj ďalších súvisiacich služieb vrátane webových stránok a mobilných aplikácií.

2.7.3. Subdodávateľom služieb. V prípade využitia subdodávateľov na vykonanie špecializovaných činností v našom mene môže byť poskytnutý prístup k vašim osobným údajom a ostatným informáciám, pričom subdodávatelia sú povinní zachovávať pravidlá a postupy pre ochranu osobných údajov, ako je uvedené v týchto Podmienkach. Subdodávatelia nie sú oprávnení spracovávať osobné údaje inak než pre Prevádzkovateľa.

2.7.4. Pre našu ochranu a orgánom štátnej správy. Môžeme zverejniť osobné údaje a ostatné informácie, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy a/alebo na ochranu a obranu našich práv alebo majetku, našich služieb, používateľov alebo verejnosti.

2.8. Každý registrovaný používateľ má osobné prístupové meno a heslo. Používateľ je povinný uchovávať tieto údaje v tajnosti a neoznamovať ich tretím osobám. V prípade prihlásenia k službe GEOFUN na zdieľanom (verejnom) zariadení je používateľ vždy povinný sa riadne odhlásiť.

2.9. Prevádzkovateľ má celý rad bezpečnostných opatrení na ochranu pred stratou, zneužitím. Prevádzkovateľ spracováva a chráni osobné údaje automatizovane a elektronicky, najmä zaisťuje, aby

2.9.1. systémy pre automatizované spracovanie osobných údajov používali iba oprávnené osoby,

2.9.2. fyzické osoby oprávnené na používanie systémov pre automatizované spracovanie osobných údajov mali prístup iba k osobným údajom zodpovedajúcim oprávneniu týchto osôb, a to na základe zvláštnych používateľských oprávnení zriadených výlučne pre tieto osoby,

2.9.3. boli zaistené elektronické záznamy, ktoré umožnia určiť a overiť kedy, kým a z akého dôvodu boli osobné údaje zaznamenané alebo inak spracované, a

2.9.4. bolo zabránené neoprávnenému prístupu k osobným údajom.

2.10. Cookies. Prevádzkovateľ používa dátové súbory „cookies“ a ďalšie typy zberu dátových technológií na rôzne účely vrátane rozpoznania používateľov a prispôsobenia sa určitých vlastností našich služieb a funkcií pre opakovaných návštevníkov. Tieto súbory ďalej poskytujú informácie o vašom správaní na našich webových stránkach a mobilných aplikácií a vedú k zlepšovaniu našich služieb. Využitím našich služieb súhlasíte s použitím našich cookies a obdobnými technológiami. Zhromažďujeme časové dáta o prehliadači používateľa, operačnom systéme, identifikácii zariadenia, jeho konfigurácii, histórii navigácie na webe a IP adresy pre všetkých návštevníkov našich webových stránok. Tieto informácie používame pre našu správu systému, zabezpečenie a získanie všeobecných informácií o našich návštevníkoch a ich zemepisných informácií. Môžete použiť nástroje vo vašom prehľadávači na odmietnutie, zakázanie alebo odstránenie všetkých súborov cookie. Pokiaľ odmietnete alebo odstránite náš trvalý súbor cookie, ktorý umožňuje automatické rozpoznávanie, stále sa budete môcť prihlásiť ako člen, ale niektoré funkcie našich webových stránok nebudete mať k dispozícii. Používame cookies, ktoré vás identifikujú alebo ktoré umožnia tretej strane na to, aby v našom zastúpení

2.10.1. Vás rozpoznala automaticky, keď sa vrátite na naše webové stránky a mobilnú aplikáciu a upravila určité vlastnosti a funkcie;

2.10.2. vytvorila automatizovaný záznam o vašej činnosti na našich webových stránkach a v mobilnej aplikácii.

2.11. Reklama tretích strán. Dovoľujeme iným spoločnostiam zobrazovanie reklám na našich webových stránkach. Nekontrolujeme ich pravidlá a systém používania súborov cookie a ich technológií pre zber týchto dát.

2.12. Úprava a odstránenie osobných údajov. Prostredníctvom „Nastavenia účtu“ máte možnosť zmeniť alebo odstrániť informácie sami. Pokiaľ potrebujete pomocníka alebo máte otázky týkajúce sa zmeny alebo vymazania informácií, ktoré sme zhromaždili, prosím, kontaktujte nás.

2.13. Osoby mladšie ako 15 rokov. Pokiaľ ste rodič alebo zákonný zástupca a zistíte, že vaše neplnoleté dieťa získalo účet bez vášho súhlasu, potom nás môžete upozorniť e-mailom a požiadať, aby sme vymazali tieto osobné údaje.

 3. Služba GEOFUN a jej používanie

3.1. Licencia. Na základe uzatvorenia zmluvy o používaní služieb GEOFUN poskytuje Prevádzkovateľ používateľovi obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú licenciu, plne odvolateľnú na zobrazenie a používanie našich služieb pre vaše osobné, nekomerčné účely v súlade s týmito Podmienkami. Všetky pokyny a zmeny na používanie služieb a používanie licencie budú zverejnené na webových stránkach www.geofun.sk.

3.2. Obmedzenie. Povolenie na využitie našich služieb podlieha nasledujúcim obmedzeniam. Či tieto obmedzenia boli porušené, závisí od nášho uváženia a rozhodnutia. Súhlasíte s tým, že nebudete bez nášho písomného súhlasu:

3.2.1. používať aplikáciu typu robot, spider a pod. alebo iné automatizované prostriedky pre prístup k našim službám na akékoľvek účely;

3.2.2. kopírovať obsah našich webových stránok alebo častí našich stránok na iné webové stránky alebo mobilné aplikácie bez nášho písomného súhlasu;

3.2.3. využívať naše služby vrátane súborov GPX na iné účely než osobné použitie bez nášho písomného súhlasu;

3.2.4. robiť akékoľvek kroky či aktivity, ktoré spôsobia alebo môžu spôsobiť neprimerane veľké zaťaženie našej infraštruktúry;

3.2.5. zneužívať či využívať chyby, nezdokumentované funkcie, chyby dizajnu alebo problémy v našich službách;

3.2.6. rušiť alebo sa pokúšať narušovať správne fungovanie našich služieb alebo akékoľvek činnosti konané prostredníctvom našich služieb (takáto aktivita, môže viesť k obmedzeniu alebo zamedzeniu vášho prístupu k našim službám);

3.2.7. odosielať, vystavovať, prenášať alebo inak distribuovať (vrátane zasielania e-mailom) akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, urážlivý, vulgárny, sprostý, obscénny, hanlivý, útočiaci na súkromie, nenávistný, škodlivý neplnoletým alebo rasovo, etnicky či inak nevhodný inej osobe alebo subjektu;

3.2.8. vydávať sa za inú osobu alebo identitu alebo nepravdivo skresľovať váš vzťah s akoukoľvek osobou alebo subjektom;

3.2.9. odosielať, vystavovať, prenášať či inak šíriť obsah, na ktorý nemáte právo na základe akéhokoľvek zákona alebo na základe zmluvného vzťahu alebo zmocnenia alebo pre ktorý ste nedostali požadovaný súhlas od tretích strán;

3.2.10. odosielať, vystavovať, prenášať alebo inak distribuovať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo alebo vlastnícke či osobné práva akejkoľvek osoby;

3.2.11. odosielať, vystavovať, prenášať či inak nevyžiadane šíriť nepovolené reklamné alebo propagačné materiály, nevyžiadanú poštu, spam, reťazové listy, pyramídové hry alebo akékoľvek iné formy neoprávneného obťažovania;

3.2.12. spätne analyzovať, dekompilovať alebo sa pokúšať extrahovať zdrojový kód softvéru spojeného s našimi službami;

3.2.13. zbierať, ukladať a distribuovať osobné údaje o ostatných používateľoch našich služieb;

3.2.14. publikovať na našich webových stránkach riešenia, rady, návody alebo súradnice pre plnenie akejkoľvek úlohy.

3.3. Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť alebo ukončiť váš prístup k našim službám vrátane vášho účtu kedykoľvek z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia a bez zodpovednosti. Napríklad môžeme pozastaviť alebo ukončiť platnosť vášho účtu, pokiaľ existuje podozrenie, že niekto pomocou vášho účtu porušil podmienky tejto zmluvy alebo akékoľvek iné podmienky, pokyny a predpisy súvisiace s našimi službami. Každé pozastavenie alebo ukončenie vášho účtu z týchto dôvodov platí pre vás osobne. Vyhradzujeme si tiež právo ukončiť alebo pozastaviť používateľské účty, ktoré sú neaktívne dlhší čas. Môžete prestať používať naše služby a túto dohodu vypovedať kedykoľvek.

3.4. Prevádzkovateľ môže zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť akúkoľvek časť našich služieb kedykoľvek bez obmedzenia. Prevádzkovateľ môže tiež obmedziť určité funkcie ponúkané prostredníctvom našich služieb bez predchádzajúceho upozornenia. Naše služby zahŕňajú softvér, ktorý môžeme aktualizovať na vašom zariadení automaticky, hneď ako je nová verzia k dispozícii. Nemáme povinnosť poskytovať podporu v údržbe, inštalácii softvéru a pod., okrem prípadov, keď to nariaďujú príslušné právne predpisy.

3.5. Všetky služby sú majetkom Prevádzkovateľa alebo iných držiteľov licencií a sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a ďalšími zákonmi o duševnom vlastníctve. Pomocou našich služieb vám neumožňujeme vlastníctvo akýchkoľvek práv duševného vlastníctva našich služieb alebo obsahu vám prístupného. Nekopírujte alebo nesťahujte nič z dostupného obsahu, pokiaľ sme výslovne neuviedli, aby ste tak urobili. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve, sú vyhradené spoločnosti Prevádzkovateľa alebo príslušným majiteľom práv duševného vlastníctva. Neodstraňujte, nezakrývajte ani nemeňte žiadne právne upozornenia zobrazené spolu s našimi službami. Dovoľujeme obmedzené, nekomerčné využitie niektorej z našich ochranných známok, ako je stanovené v týchto podmienkach. Tiež umožňujeme obmedzené použitie niektorých údajov, ktoré sú dostupné prostredníctvom nášho API rozhrania v prípade plnenia našich podmienok API licencie. Prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu s prípadnými otázkami.

4. Licencia

4.1. Logo GEOFUN je, respektíve bude registrovanou ochrannou známkou spoločnosti GEOFUN, s.r.o., a služby prevádzkované na portáli a v mobilnej aplikácii GEOFUN sú ďalej chránené autorským právom a právom na ochranu hospodárskej súťaže.

4.2. Zhotovenie kópie, kopírovanie, upravovanie, nakladanie, postúpenie, prevod, predaj alebo iná distribúcia loga GEOFUN a/alebo služieb alebo iného obsahu portálu či mobilnej aplikácie GEOFUN v rozpore s týmito Podmienkami je prísne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Používateľ nesmie kopírovať, spätne analyzovať, prekladať, upravovať alebo vytvárať odvodené diela loga GEOFUN bez výslovného písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

4.3. V prípade ukončenia zmluvy o používaní služieb ste povinní bez ďalšieho odstrániť logá z akéhokoľvek nosiča dát do 24 hodín od ukončenia zmluvy o používaní služieb.

4.4. Prevádzkovateľ umožňuje využiť logo GEOFUN pre nekomerčné produkty a na nekomerčných webových stránkach, ktorých obsah nie je spoločensky škodlivý a ktoré nepoškodzujú dobré meno a povesť Prevádzkovateľa a/alebo služieb GEOFUN. Okrem dodržiavania všetkých týchto podmienok akékoľvek použitie loga vyžaduje súhlas Prevádzkovateľa. Ak je logo použité na webovej stránke, musí z loga byť doplnený aktívny funkčný odkaz smerujúci na www.geofun.sk. Ak chcete požiadať o použitie loga, prosím, pošlite nám e-mail na kontaktnú adresu logo@geofun.cz a opíšte, kde, ako a na aký účel hodláte používať logo.

4.5. Udelenie licencie na používanie označenia GEOFUN pre obchodné výrobky a služby alebo pre uverejnenie na ostatných webových stránkach je celkom v dispozícii Prevádzkovateľa. Ak nás chcete informovať o použití akéhokoľvek loga GEOFUN na výrobku alebo akejkoľvek komerčnej stránke, prosím, pošlite e-mail na kontaktnú adresu logo@geofun.cz s popisom výrobku alebo webovej stránky, kde a ako by ste chceli použiť logo GEOFUN. Pokiaľ máte otázky alebo pripomienky týkajúce sa loga alebo ochrannej známky GEOFUN alebo ak chcete použiť slovné či grafické vyjadrenie ochrannej známky GEOFUN nejakým tu explicitne neopísaným spôsobom, prosím, pošlite podrobnú požiadavku na uvedenú adresu.

4.6. Uzatvorením zmluvy o používaní služieb poskytujete Prevádzkovateľovi licenciu bez územného a časového obmedzenia vrátane oprávnenia poskytovať sublicencie na všetky spôsoby použitia diela, a to na všetok obsah, ktorý vložíte na portál či do mobilnej aplikácie GEOFUN, či je autorským dielom, alebo nie.

4.7. Nároky porušenia autorských práv. Prevádzkovateľ rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb a žiada, aby všetci používatelia našich služieb robili to isté. Pokiaľ si myslíte, že vaša práca bola zverejnená nami takým spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, musíte to oznámiť Prevádzkovateľovi v správe s uvedením nasledujúcej informácie:

4.7.1. Popis autorsky chráneného diela alebo iného duševného vlastníctva, ktoré bolo podľa vášho názoru porušené, a spôsob jeho porušenia;

4.7.2. Vaša adresa, telefónne číslo, a pokiaľ je k dispozícii i e-mailová adresa, aby vás Prevádzkovateľ mohol kontaktovať, čo sa týka vašej sťažnosti.

4.7.3. Fyzicky či elektronicky podpísané vyhlásenie, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé, že máte dobrú vieru v tom, že určené použitie materiálu nie je povolené vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom.

5. Zodpovednosť za škodu

5.1. Zodpovednosť za škodu sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami týchto Podmienok. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za dostupnosť a funkčnosť služieb poskytovaných prostredníctvom služby GEOFUN, najmä pokiaľ sú spôsobené poskytovateľovi služieb elektronických komunikácií. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť či obmedziť poskytovanie a prístup k službám GEOFUN, najmä pri úpravách a údržbe systému.

5.2. Prevádzkovateľ nezaručuje dostupnosť, spoľahlivosť, funkčnosť, presnosť služieb a/alebo obsahu a informácií, ktoré sú uvedené a sú dostupné prostredníctvom služieb GEOFUN.

5.3. Používateľ nesie všetky riziká a hrozbu vzniku možnej škody súvisiacej či vyplývajúcej z používania služieb GEOFUN, používania iných našich služieb a obsahu dostupného prostredníctvom našich služieb.

5.4. Používateľ je najmä povinný pri plnení úloh, ktoré sú zverejňované v službe GEOFUN, dodržiavať všetky právne predpisy a nezasahovať do práv a oprávnených záujmov tretích osôb.

5.5. Prirodzené riziká. Plnenie tém a úloh uverejňovaných v službe GEOFUN je výlučne dobrovoľné a je vecou uváženia používateľa, či tieto úlohy má záujem plniť, alebo nie. Plnenie týchto úloh môže byť nebezpečné a môže prebiehať na ťažko prístupných miestach alebo potenciálne rizikových miestach. Pri plnení tém a úloh môže dôjsť k vzniku škody na zdraví a majetku používateľa a/alebo tretích osôb, pričom zodpovednosť za vznik tejto škody vzniká vždy na strane používateľa. Vzhľadom na skutočnosť, že pri plnení úloh môže dôjsť k vzniku nepredvídateľných rizík, je používateľ povinný vždy náležite posúdiť, či existujú objektívne i subjektívne podmienky, aby používateľ mohol úlohu plniť vrátane počasia, fyzickej zdatnosti, terénu a skúseností v pohybe vo vonkajšom prostredí. Používateľ vždy nesie všetky riziká spojené s plnením úloh a tvorcovia úloh, moderátori a administrátori služby GEOFUN nenesú žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú v súvislosti s využitím našich služieb.

5.6. Používateľ nesie zodpovednosť za škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v súvislosti s a) porušením niektorého z ustanovení týchto Podmienok používateľom, (b) neoprávneným používaním služieb, alebo (c) porušením platných právnych predpisov alebo iným protiprávnym konaním.

6. Záverečné ustanovenia

6.1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 28. 2. 2015.

6.2. Akékoľvek zmeny Podmienok sú pre používateľa záväzné prvým prihlásením do služby GEOFUN. O prípadných zmenách Podmienok je používateľ informovaný prostredníctvom aktualít na webových stránkach www.geofun.sk.